ईशोपनिषद पद्यानुवाद

ओ३म् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ।।१ ।। ईश, सारा जगतमा जे छ ति सबमा रमेर गति गर्दछ ।कण-कणलाई गतिमान बनाएर सकल सृष्टि रचना गर्दछ।।त्याग भावले भोग गर्नु नर, लोभ कत्ति मनमा नआओस्।धन कसको ? सबै ईश्वरको, सदा ध्यानमा यो आओस् ।।१ ।। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ्तम् समाः ।एवं […]

वेबसाइट हेर्नुहोस्

नयाँ पोष्टहरू

माथि