अधिक मास (मल मास) के हो?

सौर्य वर्ष र चान्द्र वर्षमा सामन्जस्य स्थापित गर्नका लागि प्रत्येक तेस्रो वर्षको पञ्चाङ्गमा एक चान्द्रमासको वृद्धि गरिन्छ। यसैलाई अधिकमास या मलमास भनिन्छ। सौर्य वर्षको मान ३६५ दिन, १५ घडी, २२ पल र ५७ विपल हुन्छ भने चान्द्र वर्ष ३५४ दिन, २२ घडी १ पल र २३ विपलको हुन्छ। यस प्रकार यी दुवै वर्षमानमा प्रतिवर्ष १० दिन, ५३ घडी, […]

प्रातःकालीन-मन्त्राः

ओ३म् प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना।प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुत रुद्रं हुवेम ।। (१) ओे३म् प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता ।आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह।।(२) ओ३म् भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः।भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम।।(३) ओ३म् उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्।उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ।।(४) ओ३म् भग एव भगवाँ […]

वेबसाइट हेर्नुहोस्

नयाँ पोष्टहरू

माथि